Welkom bij Kennisplatform Energie Creatieve Industrie 

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelste groeiende sectoren van de Nederlandse economie. De sector is een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Eind 2013 is het energieakkoord tot stand gekomen; een akkoord tussen vele partijen in de samenleving. Als een van de eerste branche beschikt de Creatieve industrie over een Erkende Maatregel Lijst. Nu moeten bedrijven al op grond van het Activiteitenbesluit energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In de praktijk doen bedrijven dit vaak niet of slechts gedeeltelijk. De overheid is begonnen met het daadwerkelijk controleren van de bedrijven, maar gaat dat de komende jaren nog actiever doen – mede om de klimaatdoelstellingen te halen. Vanaf 1 januari 2020 moeten alle bedrijven aantonen dat zij aan de wet voldoen. Bedrijven worden  verplicht de Omgevingsdiensten te informeren of ze aan de Wet Milieubeheer voldoen.   

 

1993-2010In 1993 is er door de overheid (Vertegenwoordigd door het Ministerie van VROM, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen

 
2007In januari 2007 startte het EEEI project dat zich richt op de doelgroep van het MKB in de grafimediabranche. Het belangrijkste doel van het EEEI project is om belemmeringen voor het MKB

 
2012Sinds 1992 maakt de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiŽntie. Op initiatief van het ministerie van Economische Zaken is het convenant Meerjarenafspraken energie-

 
2014Het project is gericht op acties voor verhoging van de energie-efficiŽntie in de Europese kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) van de grafimedia industrie door het bevorderen van de invoering van het Energy Management System dat is gebaseerd op de wereldwijde standaard ISO 50001.

 
2016Door het Energieakkoord zijn verschillende pakketten met erkende maatregelen voor energiebesparing formeel aangewezen. Sinds 1 december 2015 zijn de erkende maatregelen opgenomen in de bijlage van de Activiteitenregeling bij

 
2018Per 1 januari 2018 zijn er voor zeven bedrijfsrakken erkende maatregelen voor energiebesparing aan bijlage 10 van de Activiteitenregeling toegevoegd. Een van deze bedrijfstakken is het bedrijfstak drukkerijen, papier en karton

 
2020De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. In het Energieakkoord staat hoe de overheid zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland